1. Prijatie podmienok
1.1. Pred stiahnutím a/alebo použitím e-learningových materiálov a systému, produktov a/alebo self-Learn webových stránok je nutné prijať tieto podmienky. Tieto podmienky prijímate (a) kliknutím na priatie alebo odsúhlasenie podmienok, alebo (b) stiahnutím a/alebo používaním e-learningových materiálov a/aleboself-Learn webových stránok. Odporúčame Vám, aby ste si tieto podmienky vytlačili pre prípadné neskoršie použitie. Tieto podmienky zostávajú v platnosti od dátumu ich prijatia až do ukončenia platnosti Vami alebo self-Learn v súlade s odsekom 7.
1.2. Obmedzenia. Nesmiete vykonávať nasledujúce činnosti a súhlasíte s tým, že ich nebudete vykonávať:
1.2.1. Sublicencovať, predávať, prideľovať, požičiavať, prenajímať, exportovať, importovať, distribuovať alebo predvádzať alebo iným spôsobom udeľovať práva na e-learningové materiály a systém akejkoľvek tretej strane;
1.2.2. Vykonávať, spôsobovať, povoľovať alebo udeľovať oprávnenie vykonávať úpravy, tvoriť odvodené diela alebo vylepšenia, preklad, spätnú analýzu, dekompiláciu, rozloženie, dešifrovanie, emuláciu, hacking, odhaľovať alebo sa pokúšať o odhalenie zdrojového kódu alebo protokolov e-Learningových materiálov a systému alebo akejkoľvek jeho súčasti alebo funkcie (s výnimkou prípadov, ktoré pripúšťa zákon);
1.2.3. Odoberať, zakrývať alebo pozmeňovať akékoľvek označenie autorských práv alebo iných vlastníckych nárokov zahrnutých v e-learningových materiáloch a systéme;
1.2.4. Používať e-learningové materiály a systém alebo zapríčiňovať ich použitie tretími stranami (ako celku, tak i akejkoľvek ich súčasti) v rámci komerčných produktov alebo služieb či za účelom ich poskytovania.
1.2.5. S výnimkou stiahnutia a inštalácie používať e-learningové materiály a systém inak než prostredníctvom svojho používateľského účtu.
1.3. Technológia tretích strán. Ak používate e-learningové materiály a systém ako prednastavený, vložený, zlúčený, distribuovaný alebo použitý v produktoch, hardvéri, aplikáciách e-learningových materiálov a systému, programov alebo zariadení tretích strán alebo od nich stiahnutý (ďalej "technológia tretej strany"), súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami a potvrdzujete ich: (a) môže byť nutné prijať samostatné licenčné oprávnenie s relevantným vlastníkom alebo poskytovateľom licencie tretej strany za účelom používania príslušnej technológie tretej strany; (b) niektoré produkty a/alebo funkcie nemusia byť prostredníctvom technológie tretej strany dostupné a (c) self-Learn nemôže zaručiť, že e-learningové materiály a systém bude v rámci technológie tretej strany alebo v spojení s ňou trvale dostupný.
1.4. Právne upozornenie k e-learningovým materiálom a systému tretích strán. E-learningové materiály a systém môžu zahŕňať kód tretích strán, na jeho používanie Vám udeľuje súhlas týmito podmienkami self-Learn, nie tretia strana. Prípadné existujúce upozornenia na kód tretích strán sú zahrnuté len pre Vašu informáciu. Povolenie na používanie skriptov tretích strán prepojených s e-learningovými materiálmi a systémom, prípadne skriptami tretích strán, na ktoré sa odvolávajú e-learningové materiály a systém, Vám udeľuje tretia strana, ktorá vlastní daný kód, a nie self-Learn.
2. Použitie e-learningových materiálov a systému, produktov a self-Learn webovej stránky
2.1. Vybavenie: Na používanie e-learningových materiálov a systému a produktov budete potrebovať širokopásmové pripojenie k internetu. Je Vašou zodpovednosťou zaistiť všetko vybavenie potrebné pre prístup alebo zabezpečenie komunikácie, ako sú slúchadlá s mikrofónom, mikrofóny a webové kamery.
2.2. Použitie Vášho vybavenia: self-Learn e-learningové materiály a systém môžu používať funkcie procesoru, pamäte a prenosového pásma Vášho počítača (alebo iného použiteľného zariadenia) pre obmedzený účel komunikácie a nadviazania spojenia medzi používateľmi self-Learn e-learningových materiálov a systému. Pokiaľ je Vaše používanie self-Learn e-learningových materiálov a systému závislé na využívaní procesoru a prenosového pásma, ktoré vlastní alebo ovláda tretia strana, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Vaša licencia na používanie self-Learn e-learningových materiálov a systému je podmienená získaním súhlasu príslušnej tretej strany s takýmto využívaním. Prijatím týchto podmienok potvrdzujete, že ste takýto súhlas dostali.
2.3. Pozastavenie služby, technické vylepšenia a údržba: self-Learn môže príležitostne vykonávať údržbu alebo upgrade svojich e-learningových materiálov a systému, produktov alebo self-Learn webovej stránky alebo základnej infraštruktúry, umožňujúcej používanie e-learningových materiálov a systému, produktov alebo self-Learn webovej stránky. Za týmto účelom môže self-Learn dočasne pozastaviť alebo obmedziť používanie určitého alebo celého e-learningového materiálu a systému, produktov alebo self-Learn webovej stránky, pokiaľ nebudú vykonávané upgrady alebo údržba ukončené. Ak nebude zo závažného dôvodu nutný okamžitý zásah a ak to bude možné, self-Learn vopred zverejní dátum a čas pozastavenia prevádzky alebo obmedzenia funkčnosti svojej webovej stránky. Používateľom nevzniká nárok na náhradu škôd, plynúcich z takéhoto pozastavenia alebo obmedzenia funkčnosti akéhokoľvek e-learningového materiálu a systému, produktu alebo self-Learn webovej stránky.
2.4. Oznámenie a odobratie: Ak self-Learn dostane oznámenie, že materiály, ktoré publikujete, nahrávate, upravujete, hostujete, zdieľate a/alebo zverejňujete na webovej stránky self-Learn alebo prostredníctvom e-learningových materiálov a systému (s výnimkou Vašej súkromnej komunikácie) (ďalej "používateľské príspevky") sú nevhodné, porušujú práva akejkoľvek tretej strany, alebo pokiaľ sa self-Learn rozhodne z akéhokoľvek iného dôvodu Vaše používateľské príspevky odobrať, vyhradzuje si právo okamžite alebo v ľubovoľnom časovom období podľa svojho príležitostného rozhodnutia na základe vlastného uváženia automaticky odobrať takéto príspevky, a to z akéhokoľvek dôvodu. Používateľské príspevky budú odobrané bez akéhokoľvek nároku na vyvodenie zodpovednosti alebo bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek práva, prostriedky nápravy alebo obrany, ktoré sú výslovne vyhradené. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že self-Learn nie je povinný vracať také používateľské príspevky kedykoľvek späť na ich pôvodné miesto. Pokiaľ používateľské príspevky porušujú, alebo sa domnievate, že porušujú, Vaše práva (vrátane práv na duševné vlastníctvo) alebo sú nezákonné, bezodkladne nás kontaktujte v súlade s postupom pre oznámenie a odobratie takýchto príspevkov. self-Learn si vyhradzuje právo požiadať Vás o overenie Vašej totožnosti a vyžiadať si ďalšie informácie na overenie prijatej sťažnosti. Súhlasíte s tým, že nesiete výhradnú zodpovednosť za dôsledky vyplývajúce z Vašej sťažnosti (vrátane, ale nielen, odobrania alebo zablokovania používateľského príspevku) a potvrdzujete a súhlasíte s tým, že akékoľvek sťažnosti môžu byť použité v rámci súdneho pojednávania. Všetky nepravdivé, zavádzajúce alebo nepresné informácie, ktoré uvediete, môžu viesť v občianskoprávnej alebo občiansko-trestnej zodpovednosti.
2.5. Kvalita: self-Learn nemôže zaručiť, že jeho e-learningové materiály a systém, produkty alebo self-Learn webová stránka budú vždy funkčné, bez výpadku, prerušení alebo chýb. Kvalitu komunikácie a používania e-learningových materiálov a systému, produktov (v závislosti od používaných produktov) a self-Learn webovej stránky môže ovplyvniť celý rad faktorov, ktoré môžu vyústiť do zlyhania komunikácie, vrátane, ale nielen, nasledujúcich faktorov: Vaša miestna sieť, firewall, poskytovateľ internetových služieb, verejná internetová sieť, verejná telefónna sieť alebo napájanie. self-Learn nenesie zodpovednosť za žiadne výpadky, prerušenia alebo omeškania spôsobené zlyhaním alebo nevhodnosťou akejkoľvek z týchto položiek alebo akýmikoľvek inými dôvodmi, nad ktorými nemá žiadnu kontrolu.
2.6. Zmeny produktov: self-Learn neustále vylepšuje e-learningové materiály, systém a produkty a príležitostne môže byť potrebné vykonanie technických zmien, aby sa zhodovali s uplatňovanými smernicami. Rovnako potvrdzujete a súhlasíte s tým, že produkty a funkčnosť e-learningových materiálov a systému sa môže príležitostne meniť. Technické požiadavky na používanie produktov, e-learningových materiálov a systému, vrátane popisov doplnkov sú dostupné na webovej stránke self-Learn. Ak nesúhlasíte so zmenami e-learningových materiálov, systému a produktov, môžete ukončiť vzťah s self-Learn v súlade s odsekom 11. V dôsledku zmien môže byť nutný prechod na aktualizovanú verziu, aby ste mohli využívať všetky výhody určitých produktov. Navyše, potvrdzujete a súhlasíte s tým, že určité produkty môžu byť predmetom obmedzenia používania a zemepisných obmedzení, ktoré sa môžu príležitostne meniť. Na webových stránkach self-Learn sa zoznámte s podrobnosťami o aktuálne platných obmedzeniach používania, ktoré sa vzťahujú na Vami používané produkty.
2.7. Nevyžiadané námety: self-Learn neberie do úvahy ani neprijíma nevyžiadané návrhy alebo námety, vrátane, ale bez obmedzenia, námetov na nové produkty, technológie, reklamné akcie, názvy produktov, spätnú väzbu na produkty a námetov na zdokonalenie produktov (ďalej "nevyžiadaná spätná väzba"). Ak odošlete prostredníctvom iných webových stránok alebo iným spôsobom nevyžiadanú spätnú väzbu, potvrdzujete a súhlasíte s tým, že self-Learn nie je viazaná žiadnym záväzkom ochrany dôverných informácií vzhľadom na takúto nevyžiadanú spätnú väzbu.
3. Vaše záväzky
3.1. Používateľský účet. Pred prvým použitím self-Learn e-learningových materiálov a systému budete požiadaný o vytvorenie používateľského účtu a vytvorenie ID a hesla používateľa. Odporúčame Vám, aby ste použili heslo, ktoré je ťažké uhádnuť a obsahuje písmená, číslice a symboly. E-learningové materiály a systém môžete používať len prostredníctvom svojho používateľského účtu. Nesiete plnú zodpovednosť a ručíte za všetky činnosti vykonávané prostredníctvom Vášho používateľského účtu. S účelom zabránenia neoprávnenému použitiu účtu uchovávajte svoje heslo v tajnosti a nezdieľajte ho so žiadnou treťou stranou ani ho nepoužívajte na prístup na webové stránky alebo služby tretích strán. Pokiaľ sa domnievate, že Vaše heslo odhalil niekto iný, je potrebné ho okamžite zmeniť, aby ste tak ochránili zabezpečenie svojho používateľského účtu. Je Vašou plnou zodpovednosťou zaistiť, že nebudete reagovať na akékoľvek nevyžiadané výzvy na zadanie podrobností, týkajúcich sa Vašich platobných kariet, hesiel alebo iných údajov. Pokiaľ nesplníte ustanovenia uvedené v tomto odseku, self-Learn za to nenesie žiadnu zodpovednosť.
3.2. Zákonné použitie: E-learningové materiály a systém, produkty a self-Learn webovú stránku musíte používať v súlade so zákonmi zeme, v ktorej sa nachádzate. V niektorých krajinách existujú obmedzenia sťahovania a používania e-learningových materiálov a systému, produktov a/alebo self-Learn webovej stránky. Je Vašou zodpovednosťou uistiť sa, že na mieste, kde sa nachádzate, môžete e-learningové materiály a systém, produkty a/alebo self-Learn webovú stránku legálne používať.
3.3. Zakázané použitie: Nesmiete:
3.3.1. Používať akýkoľvek typ prehľadávača, víru, červa, trójskeho koňa, časovanej bomby alebo iného kódu či inštrukcie navrhnutých na narušenie, odstránenie, poškodenie, emuláciu alebo rozloženie e-learningových materiálov, systému, produktov, self-Learn webovej stránky, komunikácie alebo protokolov;
3.3.2. Odosielať nevyžiadanú komunikáciu (označovanú aj ako SPAM, SPIM alebo SPIT) alebo komunikáciu zakázanú platnými zákonmi alebo používať e-learningové materiály a systém, produkty alebo self-Learn webové stránky pre účely phisingu, pharmingu, odcudzenie identity alebo falošného vydávania sa za inú osobu alebo subjekt;
3.3.3. Vystavovať akúkoľvek tretiu stranu materiálom, ktoré sú urážlivé, nevhodné pre mladistvých, neslušné alebo iným spôsobom nevhodné;
3.3.4. Používať e-learningové materiály a systém, produkty alebo self-Learn webovú stránku za účelom alebo s cieľom vyvolať rozpaky, úzkosť, pocit ohrozenia, obťažovanie alebo narušenie súkromia akejkoľvek tretej strany
3.3.5. Zbierať alebo získavať z e-learningových materiálov a systému, produktov alebo self-Learn webovej stránky akékoľvek identifikačné údaje osôb, vrátane názvov účtov;
3.3.6. Ovplyvňovať alebo sa pokúšať ovplyvňovať dostupnosť e-learningových materiálov a systému, produktov alebo self-Learn webovej stránky, napríklad útokom s cieľom spôsobiť odoprenie služby (DoS) alebo distribuovaným útokom DoS (DDoS);
3.3.7. Používať alebo spúšťať akékoľvek automatizované systémy, vrátane robotov, pavúkov alebo offline čítačiek pristupujúcich k e-learningovým materiálom a systému, produktom alebo self-Learn webovej stránke. Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenie súhlasíte s tým, že self-Learn udeľuje poskytovateľom verejných vyhľadávačov oprávnenie používať pavúky na kopírovanie materiálov zo svojich webových stránok výhradne za účelom vytvárania verejne vyhľadávateľných indexov materiálov, avšak nie na ukladanie alebo archiváciu takýchto materiálov. self-Learn si vyhradzuje právo tieto výnimky kedykoľvek odvolať.
3.4. Vaše údaje: self-Learn si od vás príležitostne môže vyžiadať údaje potrebné na to, aby Vám mohli byť poskytnuté e-learningové materiály a systém alebo produkty. Ručíte za to, že všetky údaje budú úplné, aktuálne a správne.
3.5. Zákaz ďalšieho predaja: E-learningové materiály, systém a produkty sú určené výlučne na Vaše osobné použitie. E-learningové materiály, systém a/alebo produkty nesmiete predať ani speňažiť žiadnej tretej strane.
4. Vlastnícke práva
4.1. E-learningové materiály a systém, produkty a self-Learn webová stránka obsahujú vlastnícke a dôverné informácie, ktoré sú chránené zákonmi a zmluvami na ochranu duchovného vlastníctva.
4.2. self-Learn a/alebo poskytovatelia ich licencií si zachovávajú výlučné vlastníctvo e-learningových materiálov a systému, produktov a self-Learn webovej stránky a všetkého duševného vlastníctva, ktoré obsahujú (či už sú tieto práva zaregistrované alebo nie, a to kdekoľvek na svete). Nebudete vykonávať žiadne akcie, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu, obmedzeniu alebo narušeniu práv na duševnom vlastníctve obsiahnutom v e-learningových materiáloch a systéme, produktoch a/alebo self-Learn webovej stránke.
4.3. self-Learn, súvisiace ochranné známky a logá sú ochranné známky self-Learn: self-Learn zaregistroval a požiadal o registráciu svojich ochranných známok v mnohých krajinách celého sveta. Ochranné známky a chránený vzhľad self-Learn nesmie byť použitý v spojení s akýmikoľvek inými produktmi alebo službami, ktoré neposkytuje self-Learn, akýmkoľvek spôsobom, ktorý môže uviesť spotrebiteľa do omylu, alebo spôsobom, ktorý znevažuje self-Learn či poškodzuje jeho povesť. Všetky ostatné ochranné známky, ktoré nie sú vlastníctvom self-Learn alebo niektorej z jeho dcérskych spoločností, ktoré sú uvedené na tomto webe, sú majetkom príslušných vlastníkov. Nemáte povolené a nesmiete zaregistrovať alebo používať žiadne názvy, ochranné známky, logá, názvy domén alebo akékoľvek iné názvy alebo znaky, ktoré zahŕňajú duševné vlastníctvo self-Learn (v celku alebo časti) alebo sú im podobné takým spôsobom, ktorý by mohol používateľov zmiasť.
5. Poplatky
5.1. Poplatky za platené produkty: O výške poplatkov za platené produkty budete informovaný pred dokončením nákupu od self-Learn. self-Learn môže poplatky za nákup týchto produktov kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Pred nákupom príslušného produktu sa môžete rozhodnúť, či nové poplatky prijmete alebo nie. Nová výška poplatkov sa uplatní na nákup, ktorý bude nasledovať po zverejnení zmenených poplatkov.
5.2. Propagačné ponuky: self-Learn môže príležitostne ponúknuť platené produkty na skúšobné obdobie zadarmo. self-Learn si vyhradzuje právo účtovať Vám za takéto produkty poplatky (podľa bežných sadzieb) v prípade, ak zistí (podľa vlastného primeraného uváženia), že podmienky ponuky zneužívate, vrátane prípadov, keď používate akúkoľvek službu, proxy server alebo iné zariadenie alebo anonymnú IP adresu, ktorá nám bráni zistiť Vašu polohu.
5.3. Daň: self-Learn môže pri nákupe e-learningových alebo iných produktov inkasovať DPH alebo iné nepriame dane v náležitej sadzbe (podľa zodpovedajúcich daňových zákonov).
5.4. Poplatky tretím stranám: Pri používaní e-learningových materiálov a systému v mobilných aplikáciách sa využíva časť dátového limitu, ktorý máte k dispozícii v rámci dátového balíčka predplateného u Vášho mobilného operátora. Používanie služieb v zahraničí môže viesť k výrazne vyšším nákladom než bežné používanie a je Vašou výhradnou zodpovednosťou zistiť si potrebné informácie a uhradiť poplatky za prípadný roaming a ďalšie súvisiace poplatky vyberané Vaším mobilným operátorom.
6. Platba
6.1. Pokiaľ ste si zakúpili predplatné pomocou iného spôsobu platby ako je kreditná karta alebo PayPal, musíte obnoviť svoje členstvo pri nasledujúcom prihlásení manuálne.
7. Ukončenie Vášho vzťahu s self-Learn
7.1. Vzťah s self-Learn môžete ukončiť kedykoľvek a bez súdneho postihu tak, že požiadate o uzavretie svojho používateľského účtu, prestanete používať e-learningové materiály a systém, produkty a/alebo self-Learn webovú stránku a zrušíte všetky opakované platby.
7.2. self-Learn môže ukončiť svoj vzťah s Vami, prípadne ukončiť alebo pozastaviť Vaše používanie e-learningových materiálov a systému, používateľského účtu (účtov), produktov alebo self-Learn webovej stránky kedykoľvek a bez súdneho postihu:
7.2.1. Pokiaľ porušujete tieto podmienky;
7.2.2. Pokiaľ má self-Learn opodstatnené dôvody domnievať sa, že e-learningové materiály a systém, produkty a/alebo self-Learn webovú stránku používate spôsobom, ktorý porušuje zákon alebo práva tretích strán;
7.2.3. Ak má self-Learn opodstatnené dôvody domnievať sa, že sa snažíte zásadu na vracanie peňazí, prípadne iné zásady, zneužiť alebo z nich ťažiť.
7.2.4. Ak má self-Learn opodstatnené dôvody domnievať sa, že jeho produkty, e-learningové materiály a systém a/alebo self-Learn webovú stránku používate podvodne, alebo že Váš používateľský účet podvodne využíva tretia strana;
7.2.5. Okamžite, pokiaľ je to nutné v súvislosti so zmenou zákonov alebo predpisov vydaných regulačným orgánom či úradom so zákonným mandátom, prípadne niektorým z partnerov self-Learn;
7.2.6. Pokiaľ sa self-Learn rozhodne naďalej všeobecne neponúkať e-learningové materiály a systém používateľom vo Vašej jurisdikcii, a to po oznámení tridsať (30) dní vopred.
7.3. self-Learn uskutoční toto ukončenie tak, že Vám zabráni prístup k Vášmu používateľskému účtu, e-learningovým materiálom a systému, produktom a/alebo self-Learn webovej stránke (podľa situácie). Vyhradzujeme si právo zrušiť používateľské účty, ktoré sú neaktívne dobu dlhšiu ako jeden (1) rok.
7.4. Následky ukončenia: Pri ukončení Vášho vzťahu s self-Learn: (a) budú okamžite ukončené všetky licencie a práva na používanie e-learningových materiálov a systému, produktov a/alebo self-Learn webovej stránky; (b) okamžite upustíte od používania všetkých e-learningových materiálov a systému, produktov a/alebo self-Learn webovej stránky a (c) okamžite odstránite e-learningové materiály a systém zo všetkých pevných diskov, sietí a ďalších úložných médií a zničíte všetky kópie e-learningových materiálov a systému, ktoré držíte alebo máte pod kontrolou.
8. Vylúčenie záruk, odmietnutie a zbavenie zodpovednosti
8.1. Pre účely tohto odseku pojem self-Learn zahŕňa taktiež všetky dcérske spoločnosti a pridružené právnické osoby a všetkých ich riaditeľov, predstaviteľov, zástupcov, poskytovateľov licencií a zamestnancov.
8.2. Vylúčenie záruk: V maximálnom možnom rozsahu povolenom zákonom: e-learningové materiály a systém, produkty a self-Learn webová stránka sú poskytované "tak, ako sú", a používate ich na svoje výhradné riziko bez akýchkoľvek záruk; self-Learn nedáva žiadne záruky, nároky ani vyjadrenia a výslovne sa zrieka všetkých takýchto záruk akéhokoľvek druhu, či už sú vyslovené, mlčky predpokladané alebo zákonné, ktoré by sa týkali e-learningových materiálov a systému, produktov a/alebo self-Learn webovej stránky, vrátane, ale bez obmedzenia, záruky či podmienky kvality, výkonu, neporušovania práv, predajnosti alebo vhodnosti pre určitý účel. self-Learn ďalej neprehlasuje ani nezaručuje, že e-learningové materiály a systém, produkty a/alebo self-Learn webová stránka budú vždy dostupné, prístupné, nepretržité, včasné, zabezpečené, presné, úplné a bezchybné, alebo že budú fungovať bez straty paketov. self-Learn ďalej nezaručuje pripojenie na internet alebo prenos z internetu ani kvalitu e-learningových materiálov a systému.
8.3. Žiadna časť týchto podmienok nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť self-Learn za (a) smrť alebo zranenie, (b) stratu vzniknutú úmyselným vynechaním alebo hrubým zanedbaním zo strany self-Learn, (c) podvod alebo zámerné uvedenie do omylu ani (d) akúkoľvek zodpovednosť, ktorú nemožno obmedziť alebo vylúčiť príslušnými zákonmi.
8.4. Vylúčenie zodpovednosti: potvrdzujete a súhlasíte s tým, že self-Learn nebude mať žiadnu zodpovednosť, či už na základe zmluvy, porušenia práva (vrátane nedbalosti), alebo akejkoľvek inej teórie zodpovednosti, a bez ohľadu na to, či bol self-Learn na možnosť vzniku takýchto strát upozornený, za škody vzniknuté v súvislosti s Vašim používaním self-Learn webovej stránky, alebo self-Learn e-learningových materiálov a systému alebo iných e-learningových materiálov a systému poskytovaných zadarmo. Vaše jediné právo alebo prostriedok nápravy vzťahujúci sa na akékoľvek problémy alebo nespokojnosť s takýmito e-learningovými materiálmi a systémom a/alebo self-Learn webovou stránkou je tieto ihneď odinštalovať a prestať používať.
8.5. Obmedzenie zodpovednosti: V súlade s odsekmi 8.3 a 8.4 vyššie, self-Learn nenesie voči Vám žiadnu zodpovednosť, či už na základe zmluvy, porušenia práva (vrátane nedbalosti) alebo akejkoľvek inej teórie zodpovednosti, bez ohľadu na to, či bol na možnosť vzniku takýchto škôd alebo strát vopred upozornený, za:
8.5.1. Akékoľvek nepriame, zvláštne, náhodné alebo následné škody; alebo
8.5.2. Akékoľvek straty príjmu, obchodu, skutočných či predpokladaných ziskov, príležitostí, dobrého mena alebo povesti (či už priamo alebo nepriamo); alebo
8.5.3. Akékoľvek škody alebo poškodenia dát (či už priame alebo nepriame); alebo;
8.5.4. Akékoľvek národy, škody alebo straty (priame alebo nepriame), ktoré vyplývajú alebo sa týkajú nasledujúcich skutočností: portál self-Learn alebo jeho obsah:
8.5.5. žiadne nároky, škody alebo straty (priame alebo nepriame), ktoré vyplývajú alebo sa týkajú: vlastníkov a partnerov self-Learn;
akejkoľvek technológie tretej strany;
akéhokoľvek webu tretej strany.
8.6. V súlade s odsekmi 8.3 - 8.5 vyššie platí, že celkové záväzky self-Learn voči Vám podľa týchto podmienok alebo v súvislosti s nimi (či už ide o zmluvu, priestupok (vrátane nedbalosti) alebo akýkoľvek iný teoretický záväzok) neprekročí celkovú čiastku, ktorú ste zaplatili za produkty v období 12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu vzniku udalosti, na ktorej základe nárok vznikol. Pritom maximálna čiastka činí vo všetkých prípadoch 10 (desať) eur.
8.7. Pokiaľ tretia strana uplatní nárok voči self-Learn, ktorý sa týka alebo vyplýva z (1) Vášho nedodržania týchto podmienok; (2) Vášho porušenia platného zákona či predpisov; (3) Vášho porušenia alebo poškodenia práv tretích strán (vrátane práv na duševné vlastníctvo); (44v) Vašich podnetov ako používateľa alebo (5) Vašej sťažnosti, ktorá sa týka podnetu niektorého používateľa, odškodníte self-Learn a ochránite ju pred všetkými škodami, záväzkami, stratami, nákladmi a výdavkami (vrátane poplatkov a výdavkov za advokáta v primeranej výške), ktoré s týmto nárokom súvisia..
9. Webové stránky, produkty a služby tretích strán
9.1. Tretie strany môžu navrhnúť produkty alebo služby prostredníctvom e-learningových materiálov a systému a/alebo self-Learn webovej stránky, vrátane hier, aplikácií, obrázkov, melódií alebo avatarov. self-Learn nezodpovedá za tieto produkty alebo služby, ak sa vyskytli problémy s úhradou, sťahovaním alebo používaním nainštalovaných produktov alebo služieb, self-Learn vynaloží obchodne primerané úsilie, aby Vám pomohla tieto problémy vyriešiť. Na produkty alebo služby tretích strán sa môžu vzťahovať zvláštne podmienky a zásady ochrany osobných údajov externého poskytovateľa, ktoré bude pravdepodobne potrebné prijať pri sťahovaní alebo inštalácii. Predtým, ako si kúpite alebo použijete akýkoľvek produkt alebo službu tretej strany, si prečítajte tieto podmienky. self-Learn nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, ak tak neurobíte.
9.2. Potvrdzujete a súhlasíte s tým, že informácie o produktoch tretích strán a ceny uvedené na webových stránkach self-Learn, ktoré sa týkajú produktov alebo služieb tretích strán, poskytuje self-Learn príslušný externý obchodník ("obchodník"). Obchodník môže kedykoľvek zmeniť cenu alebo ukončiť poskytovanie produktu. self-Learn sa nezúčastňuje žiadnych transakcií medzi Vami a akýmkoľvek obchodníkom, ktorého produkty a/alebo služby sú uvedené na webových stránkach self-Learn. self-Learn neriadi, nezodpovedá a neručí za: (1) cenu, kvalitu, výkon, dostupnosť, ustanovenia a podmienky pri nákupe produktov či služieb poskytovaných obchodníkom; (2) akékoľvek transakcie úhrad, dodaní, vrátení alebo činností nasledujúcich po predaji, ktoré súvisia s produktmi alebo službami zakúpenými na weboch obchodníka; (3) dostupnosť webov obchodníka; (4) úplnosť, pravdivosť alebo presnosť akejkoľvek reklamy alebo iných materiálov dostupných na weboch obchodníka, ani za výpis alebo iný obsah týkajúci sa týchto produktov a služieb, ktorý je zobrazený na webových stránkach self-Learn; (5) odkazy na webových stránkach obchodníka, ktoré sú uvedené na webových stránkach self-Learn. S akýmikoľvek otázkami, sťažnosťami alebo nárokmi, ktoré sa týkajú produktu alebo služby, a poskytuje ich obchodník, je nutné sa obrátiť na príslušného obchodníka.
9.3. E-learningové materiály a systém a self-Learn webová stránka môžu obsahovať hypertextové odkazy na iné weby tretích strán. self-Learn nezodpovedá za weby tretích strán ani za ich dostupnosť a neschvaľuje žiaden obsah ani materiály na weboch tretích strán. Použitie webu tretej strany sa riadi ustanoveniami a podmienkami zverejnenými na príslušnom webe.
10. Ďalšie podmienky
10.1. self-Learn etiketa stanoví pokyny na používanie self-Learn, ako aj pravidlá správneho a zdvorilého jednania s ostatnými členmi komunity self-Learn. Pozorne si prečítajte tieto pokyny, pretože sú súčasťou týchto podmienok.
11. Vaše dôverné informácie a súkromie
11.1. self-Learn je odhodlaný rešpektovať Vaše súkromie a dôvernosť Vašich osobných údajov. Osobné údaje, prevádzkové dáta a obsah komunikácie/í budeme spracovávať v súlade so zásadami Ochrany osobných údajov.
Výslovne potvrdzujete, že ste si prečítali tieto podmienky a rozumiete právam, povinnostiam, ustanoveniam a podmienkam, ktoré sú tu uvedené. Kliknutím na tlačidlo prijať a/alebo pokračovať v inštalácii e-learningových materiálov a systému, produktov a/alebo self-Learn webovej stránky výslovne súhlasíte s tým, že sa zaväzujete dodržiavať tieto ustanovenia a podmienky a že udeľujete self-Learn práva, ktoré sú tu uvedené.
FaLang translation system by Faboba