Level-2 Pillar-1 POST Test

Dear Participant,

You are here for the completion of the Self Evaluation POST Test Tool for Level 2; for you to assess and to see/verify if you have achieved Level 2 skilledness of the Pillar 1 - Reading Comprehension. Here are the questions to assess yourself to check if you are already at the Level 2.

Depending on your score and our related advice, you are always free to repeat Level 2 training; or even go back to Level 1 training to further enhance your related skills.

Results will be made known only to you and the self-Learn project team, who will keep all your name and e-mail address information and results with the utmost confidentiality and never share them with third parties.

Please make sure that you will have answered ALL questions and fill in ALL required fields, otherwise, you can not receive an answer.

Thank you for your participation!

The self-Learn Project Team


1. V letovej prevádzke sa neustále zamieňajú dva pojmy: Bezpečnosť a Bezpečnosť. Bezpečnosť letu sa týka vykonania letu z jedného bodu do druhého bez toho, aby došlo k nehode alebo rizikovej udalosti, bez strát na životoch a majetku. Letová bezpečnosť na druhej strane popisuje splnenie letu spôsobom, ktorý je chránený pred fyzickými, kybernetickými a všetkými druhmi hrozieb, bez akéhokoľvek poškodenia nákladu a cestujúcich. Bezpečnosť závisí od personálu, postupov a vybavenia, najmä leteckých prevádzkovateľov a poskytovateľov leteckých navigačných služieb. O bezpečnosť sa na druhej strane starajú organizácie ako orgány činné v trestnom konaní a letiská.
Ktorá z nasledujúcich možností predstavuje bezpečnosť letu?

a) Vzťahuje sa na splnenie letu spôsobom, ktorý je chránený pred fyzickými, kybernetickými a všetkými druhmi hrozieb
b) Vzťahuje sa na splnenie letu z jedného bodu do druhého bez strát na životoch a majetku
c) Vzťahuje sa na podmienky, ktoré riešia organizácie, ako sú orgány činné v trestnom konaní a letiská
d) Znamená predchádzanie teroristickým činom ohrozujúcim bezpečnosť

2. Ktorý krok „nie je“ zahrnutý v metóde SQ3R?

a) Prieskum
b) Otázka
c) Čítať
d) Relax

3. Ktorý krok v metóde SQ3R zahŕňa zhrnutie toho, čo ste čítali, a zaznamenanie dôležitých bodov po každej kapitole?

a) Prieskum
b) Otázka
c) Spomenúť si
d) Čítať

4. Keďže sociálne médiá sú relatívne nedávnou inováciou, nie je k dispozícii dostatok výskumu na zistenie ich dlhodobých účinkov, či už sú pozitívne alebo negatívne. Niekoľko štúdií však uvádza, že nadmerné používanie sociálnych médií môže zvýšiť pravdepodobnosť depresie, úzkosti, osamelosti a sebapoškodzovania.
Ktorý z nasledujúcich nadpisov je najvhodnejší pre odsek vyššie?

a) Výhody sociálnych médií
b) Dnešný vývoj sociálnych médií
c) Aký je vplyv sociálnych médií?
d) Technológie sociálnych médií

5. Na prispôsobenie sa meniacej sa spoločnosti, ktorá sa stáva čoraz mobilnejšou, multikultúrnou a digitálnou, musí byť dnes každý lepšie vybavený dynamicky požadovanými znalosťami, zručnosťami a kompetenciami.
Aká je hlavná myšlienka odseku vyššie?

a) Pokrok v spoločenských podmienkach sa neustále vyvíja
b) Dôvera ľudí v dynamickú spoločnosť má významnú hodnotu
c) Ako naša spoločnosť napreduje, sme svedkami nárastu mobility, kultúrnej rozmanitosti a digitalizácie
d) Je dôležité, aby jednotlivci získali zručnosti potrebné na prispôsobenie sa neustále sa meniacej spoločnosti

6. Pandémia COVID-19 zdôraznila dôležitosť vzdelávania pri podpore príležitostí na absenciu pre všetkých a pri zabezpečovaní pomalého zotavovania.
Vyššie sú dve slová, ktoré narúšajú plynulosť textu. Ktoré z nasledujúcich možností sú tieto slová, ktoré kazia odsek vyššie?

a) Absencia- pomalý
b) Pandémia - zotavenie
c) Význam- vzdelanie
d) Zvýraznené - zabezpečenie

7. Vzhľadom na .....rozdelenie príjmov má len malá časť ľudí možnosť spotrebovať viac, ako je-------. Naproti tomu mnohí iní nie sú schopní uspokojiť ani svoje základné potreby.
Ktoré slová sú najvhodnejšie na logické doplnenie vyššie uvedeného odseku?

a) Úplne - zbytočné
b) Usporiadať – rozoznať
c) Nerovný - potrebný
d) Dokonca - konzumovať

8. Vo svojej najzákladnejšej definícii sa inflácia vzťahuje na všeobecný nárast cien tovarov a služieb, ktoré sú široko používané v každodennom živote. Rast cien vyjadrený v tomto koncepte je nepretržitý a je ho cítiť. Z tohto dôvodu by sme mali pozorovať svoje životné šťastie. Jednorazové zvýšenie cien neznamená zmenu miery inflácie.
Ktoré tvrdenie vyššie porušuje sémantickú integritu odseku?

a) Vo svojej najzákladnejšej definícii sa inflácia vzťahuje na všeobecný nárast cien tovarov a služieb, ktoré sú široko používané v každodennom živote
b) Z tohto dôvodu by sme mali pozorovať svoje životné šťastie
c) Rast cien vyjadrený v tomto koncepte je nepretržitý a je ho cítiť.
d) Jednorazové zvýšenie cien neznamená zmenu miery inflácie.

9. Pravidlá písania pošty:
1. Uveďte dôvod písania; zadajte predmet.
2. Buďte struční; uveďte len potrebné detaily.
3. Zadajte všetky prílohy priložené k vášmu e-mailu.
4. Predstavte sa (ak je to potrebné) v prvom odseku.
5. Určte si krátku, ale výstižnú tému.
Poradie pravidiel písania e-mailov je vyššie uvedené nesprávne. Ktorá z nasledujúcich možností je správna?

a) 5-4-2-3-1
b) 1-2-3-4-5
c) 5-4-1-2-3
d) 3-4-2-1-5

10. Pri nákupe cez internet by sme mali venovať pozornosť niektorým podmienkam. Napríklad by sme mali nakupovať na známych stránkach, ktoré každý často používa, a nie na menej známych nákupných stránkach. Okrem toho by sme mali venovať pozornosť skutočnosti, že „https“ je napísané v riadku adresy na stránke, kde nakupujeme na diaľku. Nakoniec používajte aplikácie, ktoré vyžadujú zadanie hesla do telefónu pri platbách kreditnou kartou.
Môžete na základe poskytnutého odseku určiť, ktorá možnosť nie je platným záverom?

a) Keď nakupujeme online, je dôležité dbať na riadok adresy webovej stránky
b) Je vhodné uprednostniť používanie zavedených a dôveryhodných webových stránok
c) Je dôležité mať na pamäti dátumy spotreby produktov, ktoré kupujeme
d) Pri platbách kreditnou kartou sa odporúča používať aplikácie, ktoré vyžadujú zadanie hesla v telefóne

Pošlite moje výsledky na údaje nižšie:
názov: (požadovaný)
Email:

How many tires on a typical car? (e.g: 7)

self-Learn Kalendár

Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?